Klinik Dergi

 Yıl: 2021 Sayı: 1 Cilt: 13

Editörden

Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıklarında
Tanı ve Yaklaşımlar Nasıl Olmalıdır?
How Should The Diagnosıs And Approaches In Infectious
Diseases Be In Primary Care?
Doç. Dr. Melahat AKDENİZ, Doç. Dr. Ethem KAVUKÇU

Aile Hekimliğinde Covit- 19 Şüpheli Olgulara
Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?
Covit- 19 How Should the Approach to Suspected Cases Be?
Dr. Hamza ÖZDEMİR

Aile Hekimliğinde Menenjit Şüpheli Hastalara Yaklaşım
Approach To A Patient With Suspected Meningitis In Family Medicine
Selda Handan KARAHAN SAPER, Huseyin ÖZTÜR

Aile Hekimliğinde Kırılgan Hastalarda (Yaşlılar, Kanser
Hastaları, İmmün Yetmezliği Olanlar Gibi) Enfeksiyonların
Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır?
How To Manage Infections In Fragile Patients (Elderly, Cancer Patients,
Those With İmmune Deficiency) In Family Medicine? Covid-19 Outbreak
Uzm. Dr. Hülya GÜÇ

Kadınlarda Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Güncel Yaklaşım
Urinary System in Women Infections and Current Approach
Dr. Öğr. Üyesi Eren PEK, Doç. Dr. Fatma BEYAZI

Antiepileptikler ve Bilinçsiz Kullanım
Antiepileptics and Unconscious Use
Uzm. Hatice Şeyma AKÇA, Uzm. Büşra İHTİYAR, Doç. Serdar ÖZDEMİ

Aile Hekimliğinde Ateşli Hastalıklara Yaklaşım
Nasıl Olmalıdır?
How Should Be The Approach To Feverish Conditions In Family Medicine?
Doç. Dr. Selim ÖNCE

Zehirlenmelere Genel Bir Bakış ve Parasetamol
Entoksikasyonu
An Overview Of Poisoning And Paracetamol IntoxicationUzm. Dr. Nevin CAMBAZ KURT, Uzm. Dr. Burak ÇINKIL, Uzm. Dr. Adem TOPÇU

Özgün Araştırma

Derleme

Olgu Sunum