Klinik Dergi

 Yıl: 2020 Sayı: 1 Cilt: 8
Previous
Next

Özgün Araştırma

Acil Servis Hekimlerinin Bilgisayarlı Tomografi Tetkikine Yaklaşımlarının
Değerlendirilmesi
Evaluation of Approaches of Emergency Physicians to Computed Tomography
Ensar DURMUŞ, Fatih GÜNEYSU

Obezite ve ortalama gece kalp tepe atım hızı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi: Kesitsel bir araştırma
The Relationship Between Obesity and Average Night Heart Peak Rate
Evaluation: A Cross Sectional Research
Dinçer ATİLA, Onur DALGIÇ, Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK, İstemihan TENGİZ

Fat-Containing Lesions of the Mediastinum
Mediastennin yağ İçeren Lezyonlar
Elçin AYDIN, Selen BAYRAKTAROĞLU,
Naim CEYLAN, Cihan ALTIN, Recep SAVAŞ

Transsfenoidal Mikrocerrahi Tekniği ile Opere Edilen Hipofiz
Adenomlu Hastalarda Wilson Radyolojik Evresi ve Rinore İlişkisi
The Relationship between Wilson Radiological Stage and Rhinorrhea in Pituitary
Adenoma Patients Operated with Transsphenoidal Microsurgery Technique

Orkun KOBAN, Ezgi AYÇİÇEK, Ahmet ÖĞRENCİ, Mustafa Ali AKÇETİN,
Turgay BİLGE

Laparoskopi İle Evreleme Cerrahisi Yapilan Erken Evre Endometrium
Kanserlerinde Üreter Yaralanma Sıklığı
Staging With Laparoscopy Surgery The Early Stage Endometrial Cancer,
Frequency Of Ureteral Injury
Behzat CAN, Esat Veli KARAKOÇ

Aspirasyon Pnömoni Tanısıyla Yaptırılan 1-24 ay arası Çocukların
Çeşitli Yönlenlerden İncelenmesi
Evaluation of Children Aged 1-24 Months With the Diagnosis of Aspiration
Pneumonia From Various Aspects

Murat DOĞAN, Feyzullah ÇETİNKAYA

Derleme

Some causes of the Acute Gastrointestinal Bleeding: Detection, Localization
and Treatment with Conventional Angiography
Akut Gastrointestinal Kanamanın Bazı Sebepleri: Tespit, Lokalizasyon ve
Konvansiyonel Tedavi Anjiyografi

Elçin AYDIN, Fatih DÜZGÜN, Celal ÇINAR, Halil BOZKAYA, İsmail ORAN
Mustafa PARILDAR

Olgu Sunum

Eklem Dekstrüksiyonları Olan Son Evre Bir Gut Artriti Vakası
A Case Of Final Stage Gout Arthritis With Joint Destruction
Adem DURMAZ

Variköz Venler: Gebeliğin Hediyesi
Varicose Veıns: Gift Of Pregnancy
Onur ÖZTÜRK, Metin OCAK, Gülşah ÖZTÜRK

Dialysis Catheter Induced Tricuspid Valve Protrusion And Tricuspid
Regurgitation With Double Jet Flow
Diyaliz Kateterine Bağl Triküspit Kapak Protrüzyonu ve Gelişen Çift Jet Akımlı Tiküspit Yetmezliği
Eren Ozan BAKIR, Nurullah ÇETİN, Bekir Serhat YILDIZ Özgür BAYTURAN, Hakan TIKIZ,