Klinik Dergi

PEDIATRI 2021-5 Eylül Ekim_page-0001
Ay: 9-10 Yıl: 2021 Sayı: 5 Cilt: 13
Previous
Next

Editörden

Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Enfeksiyon Hastalıkları
Bilim Dalı Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Günnur DENİZ
İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü,
İmmünoloji Anabilim Dalı

Özgün Araştırma

Doğal İmmün Sistem
Innate Immunity

Suzan ÇINAR     Günnur DENİZ  

Edinsel İmmün Yanıt
Adaptive Immune Response

Merve ÇEBİ     Güher Saruhan DİRESKENELİ 

Virüslere Karşı Bağışıklık Yanıtı
Immune Responses to Viruses

H. Barbaros ORAL   

Hematopoetik Hücreler ve Hematopoetik Olmayan Hücrelerin Doğuştan
Kusurları Inborn Errors of Hematopoietic and Non-Hematopoietic Cells

Yıldız CAMCIOĞLU   

Antikor Eksiklikleri
Antibody Deficiencies

Tuğba GÜLER  Hasibe ARTAÇ 

Romatolojik Hastalıkların Doğuştan Kusurları
Inborn Error of Rheumatic Diseases

Zuhal KARALI  Sara Şebnem KILIÇ GÜLTEKİN  

Protein Kaybeden Enteropatiler ve Buna Bağlı İmmün Yetersizlik Durumu:
Güncel Etyolojik Sınıflama
Protein-Losing Enteropathies (PLE) and Linked to A State Of Deficiencies: Recent Etiologic Clasification

Asena Pınar SEFER  Burcu KOLUKISA  Ahmet ÖZEN

Otoimmün Sitopeniyle Başvuran NFKB2 Eksikliği Olgusu
A NFKB2 Deficient Patient Diagnosed After Autoimmune Cytopenia

Ayça KIYKIM  Yasemin KENDİR DEMİRKOL  Sezin AYDEMİR  Hatice Betül KARAASLAN Haluk ÇOKUĞRAŞ  

Nadir Görülen Bir Primer İmmün Yetersizlik: Ligaz 4 Sendromu
A Rare Primary Immunodeficiency: Ligase 4 Syndrome

Zuhal KARALI  Sara Şebnem KILIÇ 

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrasında CFSE Yöntemi ile T ve B Lenfosit
Proliferasyonun Değerlendirilmesi
Evaluation of T and B Lymphocyte Proliferation With CFSE Method After Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Yahya M. A. ABUSAMRA  Serdar NEPESOV,   Umut Can KÜÇÜKSEZER  Günnur DENİZ,   Yıldız CAMCIOĞLU

Derleme

Olgu Sunum